Algemene Voorwaarden EM Wheels B.V.
Vennootschap onder firma EM Wheels B.V. (hierna: EM Wheels) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87693259 en is gevestigd aan de Veerpolder 40 (2361KW) te Warmond.
Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten en/of Werkzaamheden door EM Wheels.
3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Diensten: het in bewaring nemen van zaken die toebehoren aan Opdrachtgever.
6. EM Wheels: de dienstverlener die Diensten aanbiedt, de verkoper van Producten alsmede de bewaarnemer die beroepsmatig zaken in bewaring neemt.
7. Opdrachtgever: de Consument die en/of het Bedrijf dat EM Wheels heeft aangesteld, projecten aan EM Wheels heeft verleend voor Diensten die door EM Wheels worden uitgevoerd, of waaraan EM Wheels een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Alsmede de bewaargever die EM Wheels heeft aangesteld om zaken die toebehoren aan hem in bewaring te geven aan EM Wheels, dan wel koper van Producten.
8. Overeenkomst: elke (koop)overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en EM Wheels, alsmede voorstellen van EM Wheels voor Diensten die door EM Wheels aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door EM Wheels, alsmede de Overeenkomst waarbij EM Wheels zich jegens Opdrachtgever verbindt een zaak die Opdrachtgever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
9. Producten: de Producten die door EM Wheels worden aangeboden zijn banden, velgen, reinigingsmiddelen voor velgen en aanverwante Producten.
10. Voertuigen: de Voertuigen die door EM Wheels gerepareerd of onderhouden worden.
11. Werkzaamheden: de werkzaamheden die EM Wheels aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het installeren, monteren en demonteren van auto-onderdelen, alsmede het poedercoaten van velgen en metaal.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van EM Wheels, elke Overeenkomst tussen EM Wheels en Opdrachtgever en op elke dienst, elk Werk en/of elk Product die door EM Wheels wordt aangeboden.

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EM Wheels aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met EM Wheels is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval EM Wheels niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door EM Wheels gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. EM Wheels is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft EM Wheels het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor EM Wheels gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten, Werkzaamheden en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Pagina 2 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
5. Oplevertijden in het aanbod van EM Wheels zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van EM Wheels heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan EM Wheels te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. EM Wheels heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. EM Wheels is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met EM Wheels wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan EM Wheels wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met EM Wheels is verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij EM Wheels met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die EM Wheels van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als EM Wheels kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
Pagina 3 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover EM Wheels ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is EM Wheels gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
5. Zowel Opdrachtgever als EM Wheels kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is EM Wheels nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. EM Wheels zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. EM Wheels staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten en/of Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan EM Wheels de Diensten en/of Werkzaamheden uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten en/of Werkzaamheden in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door EM Wheels aangeboden Diensten en/of Werkzaamheden en de prijzen zijn gebaseerd. EM Wheels heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is EM Wheels niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor EM Wheels, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. EM Wheels is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt EM Wheels Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten en/of Werkzaamheden is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is EM Wheels aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten en/of Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde
Pagina 4 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door EM Wheels of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft EM Wheels recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door EM Wheels verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat EM Wheels niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. EM Wheels is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is EM Wheels verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door EM Wheels voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. EM Wheels kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is EM Wheels gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan EM Wheels.
Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. EM Wheels is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van EM Wheels, EM Wheels een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
Artikel 9 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
Pagina 5 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
2. EM Wheels voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door EM Wheels opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
3. Tussen Amsterdam en Den Haag hanteert EM Wheels een kosteloze haal- en brengservice van het Voertuig van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever woonachtig is buiten dit gebied zullen de reiskosten voor het halen en brengen van het Voertuig aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door EM Wheels ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. EM Wheels is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever zijnde een bedrijf dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van EM Wheels. Opdrachtgever zijnde een consument dient de factuur ineens bij oplevering van het Voertuig te voldoen.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor EM Wheels (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door EM Wheels ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is EM Wheels gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 10 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever zijnde een bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal EM Wheels zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien EM Wheels meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Pagina 6 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. EM Wheels gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal EM Wheels de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van EM Wheels verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever EM Wheels tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien EM Wheels op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 12 – Opschorting en ontbinding
1. EM Wheels heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor EM Wheels gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. EM Wheels is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. EM Wheels is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om EM Wheels te vergoeden voor elk financieel verlies dat EM Wheels lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
Artikel 13 – Overmacht
1. EM Wheels is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van EM Wheels wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van EM Wheels, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan EM Wheels zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van EM Wheels of door haar ingeschakelde
Pagina 7 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van EM Wheels buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. EM Wheels is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van EM Wheels alleen geacht te bestaan indien EM Wheels dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van EM Wheels, is EM Wheels uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever EM Wheels binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en EM Wheels deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat EM Wheels in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door EM Wheels leidt tot aansprakelijkheid van EM Wheels, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens EM Wheels. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
4. EM Wheels sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. EM Wheels is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart EM Wheels voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door EM Wheels geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van EM Wheels.
6. Enige door EM Wheels opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van EM Wheels.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van EM Wheels is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van EM Wheels opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van EM Wheels. EM Wheels is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
Pagina 8 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is EM Wheels nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in EM Wheels haar eigen advies.
9. EM Wheels staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens EM Wheels verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van EM Wheels vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij EM Wheels binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van EM Wheels.
Artikel 15 – Geheimhouding
1. EM Wheels en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan EM Wheels bekend gemaakt is en/of op andere wijze door EM Wheels is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door EM Wheels opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht EM Wheels steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien EM Wheels op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en EM Wheels zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is EM Wheels niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door EM Wheels aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van EM Wheels vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal EM Wheels vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van EM Wheels is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen EM Wheels en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten
Pagina 9 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van EM Wheels waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij EM Wheels en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van EM Wheels worden overgedragen aan Opdrachtgever, is EM Wheels gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van EM Wheels rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EM Wheels. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door EM Wheels opgeleverde zaken, dient EM Wheels expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van EM Wheels rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan EM Wheels verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan EM Wheels zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart EM Wheels van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart EM Wheels voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart EM Wheels voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan EM Wheels verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 18 – Klachten
Pagina 10 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service en/of Producten van EM Wheels of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@emwheels.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil EM Wheels de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. EM Wheels zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 19- Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen EM Wheels en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. EM Wheels heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen EM Wheels en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rechtbank Den Haag, locatie Leiden tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Deel II – Installatie en poedercoaten onderdelen
In Deel II worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel II geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.
Artikel 20 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. EM Wheels is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal EM Wheels Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij EM
Pagina 11 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
Wheels de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is EM Wheels gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is EM Wheels gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.
Artikel 21 – Uitvoering werkzaamheden
1. EM Wheels zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat EM Wheels ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
2. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van EM Wheels. Bovendien is EM Wheels gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
4. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is EM Wheels gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van EM Wheels volledig te voldoen.
5. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door EM Wheels gewenste wijze aan EM Wheels ter beschikking worden gesteld;
6. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is EM Wheels gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Pagina 12 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
7. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en EM Wheels nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van EM Wheels om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
Artikel 22 – Onderhoud en reparatie
1. Indien overgekomen, zal EM Wheels onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. EM Wheels zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan EM Wheels waarna EM Wheels overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is EM Wheels gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan EM Wheels.
Artikel 23 – (Op)Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door EM Wheels of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft EM Wheels recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient EM Wheels schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door EM Wheels bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is EM Wheels gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
4. EM Wheels spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
6. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door EM Wheels gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
7. Indien EM Wheels te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt
Pagina 13 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
8. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
9. EM Wheels is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van EM Wheels.
10. EM Wheels is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.
Artikel 24 – Garanties
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
2. EM Wheels voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat EM Wheels in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door EM Wheels gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is EM Wheels gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van EM Wheels, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
5. De garantie vervalt:
● Zodra de garantietermijn is verstreken;
● De garantieverplichting vervalt;
● Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van EM Wheels verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud;
● De garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door EM Wheels. Deze garantie geldt ook niet als EM Wheels het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat EM Wheels anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist.
● Wanneer Opdrachtgever van EM Wheels bepaalde methodes om Werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door Opdrachtgever geëiste uitvoering afwijkt van de methode die EM Wheels anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid
Pagina 14 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij EM Wheels in haar deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden;
● Verzoekt Opdrachtgever EM Wheels om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven;
● Opdrachtgever meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat zij problemen ervaart aan de auto onderdelen. Laat Opdrachtgever dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben, dat de Opdrachtgever niet langer met succes een beroep op garantie kan doen;
Artikel 25 – Risico overgang
EM Wheels is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken die zij in het kader van de opdracht onder zich heeft of krijgt, daaronder begrepen diefstal van motorvoertuigen die zij in opdracht van Opdrachtgever herstelt.
Artikel 26 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door EM Wheels leidt tot aansprakelijkheid van EM Wheels jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door EM Wheels in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens EM Wheels.
2. EM Wheels is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor EM Wheels aansprakelijk is (gebleken), dient EM Wheels in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. In geval van maatvoering is EM Wheels niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij EM Wheels zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is EM Wheels niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
Pagina 15 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van EM Wheels vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij EM Wheels binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van EM Wheels vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.
8. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. EM Wheels is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.
Deel III – Opslag van goederen
In Deel III worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel III geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.
Artikel 27 – Inontvangstneming van het Voertuig
1. EM Wheels is verplicht het Voertuig op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de noodzakelijke door Opdrachtgever te verstrekken documenten in ontvangst te nemen, op te slaan en uit te slaan en de zaken in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft dan wel in de overeengekomen staat af te leveren.
2. Bij inontvangstneming van het Voertuig zal EM Wheels een getekend exemplaar van het opslagbewijs aan Opdrachtgever retourneren.
3. Bij de inontvangstneming van het Voertuig zal EM Wheels de juistheid van de vermelding van het Voertuig op het opslagbewijs alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken te controleren en in geval van afwijking daarvan aantekening te maken op het opslagbewijs. Deze verplichting bestaat niet wanneer naar het oordeel van EM Wheels de inontvangstneming daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd.
4. Alvorens het Voertuig, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen zal EM Wheels een instructies vragen aan Opdrachtgever. Indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, is EM Wheels gerechtigd de inontvangstneming van het Voertuig te weigeren.
5. Het opslagbewijs levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der opslagovereenkomst en de partijen bij die Overeenkomst, van de inontvangstneming van het Voertuig in uiterlijk goede staat. Indien EM Wheels geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in lid 3 van dit artikel te controleren, levert het opslagbewijs geen bewijs van die vermeldingen.
Artikel 28 – Uitvoering van de bewaarneming
Pagina 16 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
1. De opslag van het Voertuig zal plaatsvinden in de overeengekomen ruimte(n). Indien geen ruimte is overeengekomen zal EM Wheels de zaken opslaan in een hiervoor geschikte ruimte, zulks ter beoordeling van EM Wheels. Hiervoor behoeft EM Wheels geen toestemming van Opdrachtgever.
2. Indien EM Wheels het Voertuig verplaatst, zal EM Wheels daarvan een mededeling doen aan Opdrachtgever. Hiervoor behoeft EM Wheels geen toestemming van Opdrachtgever. EM Wheels is gerechtigd het Voertuig te verplaatsen naar een andere geschikte ruimte, voor zover dit in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is.
3. EM Wheels zal ten aanzien van het Voertuig, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende, alle noodzakelijke maatregelen op kosten van Opdrachtgever nemen om de bewaarneming uit te voeren. EM Wheels zal, alvorens over te gaan tot maatregelen, overleg plegen met Opdrachtgever.
4. EM Wheels zal op schriftelijk verzoek en voor rekening van Opdrachtgever ten behoeve van deze, onder opgave van de gewenste dekking, het Voertuig verzekeren bij een verzekeraar en verzekerd houden en op verzoek een kopie van de polis aan Opdrachtgever te verstrekken.
5. EM Wheels zal Opdrachtgever, en de door deze aangewezen personen, voor eigen risico toelaten tot de ruimten waarin zich het Voertuig bevindt, mits in aanwezigheid van EM Wheelsplaatsvindt, dit tijdig kenbaar is gemaakt en dit geschiedt conform de huisregels van EM Wheels.
6. Het Voertuig zal slechts afgeleverd worden nadat EM Wheels hiervoor schriftelijk opdracht heeft gekregen van Opdrachtgever. EM Wheels kan het Voertuig uitsluitend afleveren aan diegene die hiertoe blijkens de schriftelijke opdracht van Opdrachtgever is aangewezen.
Artikel 29 – Bijzondere uitvoering van de bewaarneming
1. Indien bij het aanleveren van het Voertuig ter bewaring geen schriftelijke instructies door Opdrachtgever aan de EM Wheels zijn verstrekt, zal de EM Wheels het Voertuig bewaren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is.
2. Indien naar de mening van Opdrachtgever een bijzondere wijze van bewaarneming van het Voertuig is vereist, dan zal Opdrachtgever EM Wheels hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij gebreke van welke kennisgeving de EM Wheels niet aansprakelijk zal zijn voor verliezen en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de Bewaarneming van het desbetreffende Voertuig.
3. Indien naar de mening van Opdrachtgever een bijzondere wijze van bewaren van het Voertuig door de EM Wheels wordt verlangd of door de aard van het Voertuig noodzakelijk wordt gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.
4. Indien Opdrachtgever met betrekking tot het Voertuig werkzaamheden wenst te laten verrichten, die buiten de reeds overeengekomen bewaarneming vallen, zullen deze worden opgedragen aan EM Wheels tegen de prijzen/tarieven en op de voorwaarden van de Overeenkomst. Deze werkzaamheden vallen ook onder de werking van deze algemene voorwaarden. EM Wheels is noch tegenover de Opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade toegebracht bij of in verband met voornoemde werkzaamheden.
Artikel 30 – Weigering van bewaarneming
Pagina 17 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
1. Het in bewaar te nemen Voertuig zal in goede staat aan EM Wheels aangeleverd worden, tenzij anders overeengekomen.
2. EM Wheels heeft het recht om het Voertuig dat voor de opslagplaats ongeschikt is te weigeren wanneer de aard, de soort, de hoedanigheid en/of de waarde afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving dan wel niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden.
3. EM Wheels heeft eveneens het recht de bewaarneming van het Voertuig te weigeren welke naar zijn oordeel wegens hun aard, toestand of anderszins gevaar of schade voor andere zaken en/of personen of voor de opslagplaats. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige zaken, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige verboden middelen.
4. Ook indien het Voertuig in uitwendig zichtbaar beschadigde of gebrekkige toestand arriveren, zal de EM Wheels gerechtigd zijn de in ontvangstneming van deze zaken te weigeren.
Artikel 31 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal het Voertuig op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de door of krachtens de wet van de zijde van Opdrachtgever vereiste documenten en de overige noodzakelijke documenten, waaronder een opslagbewijs, ter beschikking aan EM Wheels stellen.
2. Opdrachtgever is verplicht alle door EM Wheels verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de bewaarneming en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat EM Wheels niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is in ieder geval verplicht om EM Wheels in kennis te stellen van zaken die kennelijk gevaar kunnen opleveren wanneer deze worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde.
4. EM Wheels is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is EM Wheels verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door EM Wheels voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
5. EM Wheels kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is EM Wheels gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. In geval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan EM Wheels.
6. Opdrachtgever zal, naast het overeengekomen bewaarloon, de door EM Wheels gemaakte kosten binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden.
7. Opdrachtgever is verplicht zijn zaken terug te nemen uiterlijk op de laatste dag van de periode waarvoor de Overeenkomst loopt, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan EM Wheels
Pagina 18 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
verschuldigd, tenzij de EM Wheels instemt met een verlenging van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal EM Wheels schriftelijk opdracht te geven tot aflevering van zaken, waarbij nadrukkelijk dient te worden omschreven aan wie de zaken moeten worden afgeleverd.
10. Opdrachtgever is verplicht een opslagverzekering voor de bewaarnemingsperiode af te sluiten en zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming over te schrijven naar het adres van de opslagplaats. Opdrachtgever dient er bij het verzekeren van de in bewaarneming gegeven zaken bovendien rekening mee te houden dat EM Wheels de mogelijkheid heeft de zaken elders op te slaan.
Artikel 32 – Teruggave
1. Opdrachtgever kan te allen tijde aflevering van het Voertuig vorderen tegen betaling van de overeengekomen bewaarloon en de overige kosten die EM Wheels heeft moeten maken. Het bewaarde Voertuig worden enkel teruggegeven aan Opdrachtgever met inachtneming dat Opdrachtgever aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
2. Bij tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen zaken, dient een door EM Wheels en Opdrachtgever te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven zaken vermeld staan. EM Wheels kan van Opdrachtgever een zekerheidstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven zaken daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst.
3. Bij terugname van de zaken zal Opdrachtgever een getekend opslagbewijs aan EM Wheels retourneren, waaruit aflevering van zaken blijkt. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door EM Wheels worden afgeleverd, zonder dat Opdrachtgever bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, op het opslagbewijs dan wel enig ander afleverbewijs aantekent, wordt EM Wheels geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.
4. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en EM Wheels niet binnen één week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van EM Wheels heeft gebracht, wordt EM Wheels eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.
5. Indien Opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen, kan EM Wheels, onverminderd het recht tot vergoeding van schade, de Overeenkomst opzeggen nadat hij de Opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. EM Wheels kan terugname van de zaken aan Opdrachtgever verplichten indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de opslag wordt voortgezet. EM Wheels zal Opdrachtgever een redelijke termijn gunnen waarbinnen de zaken moeten worden teruggenomen.
6. Voor zover EM Wheels terugname van zaken door Opdrachtgever verlangt voordat de overeengekomen opslagtermijn is verstreken, worden de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen naar evenredigheid in rekening gebracht indien de oorzaak van beëindiging van de opslag is te wijten aan EM Wheels. Indien echter de oorzaak voor beëindiging van de opslag is te wijten aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en de overige kosten die EM Wheels heeft moeten maken verschuldigd.
Pagina 19 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
7. De bewaarneming eindigt door het overlijden van Opdrachtgever, wanneer Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren. Het bewaarloon is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de zaken terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald.
Artikel 33 – Bewaarloon
1. Het bewaarloon, zijnde de prijs voor de bewaarneming, wordt bepaald aan de hand van het volume, gewicht of ruimtebeslag van het in bewaring te nemen Voertuig, de zorg die volgens de Overeenkomst aan deze zaken moet worden besteed en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft.
2. Het bewaarloon in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
3. De kosten die bij het aangaan van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren, maar die EM Wheels heeft moeten maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven zaken of die EM Wheels moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen worden afzonderlijk aan Opdrachtgever doorberekend. EM Wheels stelt Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte van de te nemen maatregelen en de kosten hiervan.
4. De kosten die verbonden zijn aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de in bewaring genomen zaken worden afzonderlijk in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door EM Wheels haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Het bewaarloon dient jaarlijks voldaan te worden.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. EM Wheels is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van EM Wheels.
10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
11. Bewaarneming is onderworpen aan de desbetreffende wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege. Indien als gevolg van een overheidsinspectie doorEM Wheels extra, niet voorziene werkzaamheden moeten worden verricht, is EM Wheels gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 34 – Beperking van aansprakelijkheid
Pagina 20 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
1. Alle bewaringen van Voertuigen in de opslagruimte zal geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven zaken tijdens de duur van de Overeenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.
2. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is EM Wheels nimmer aansprakelijk voor het handelen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde.
3. EM Wheels is mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a. schade aan of verlies van de in bewaring genomen zaken indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze zaken;
b. schade aan zaken die niet door EM Wheels of zijn werknemer zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van EM Wheels of zijn werknemer;
c. schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten en dergelijke;
d. schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover de schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;
e. het aflopen van de folie van spiegels of de beschadiging daarvan;
f. schade aan de zaken zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
g. schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, zoals bijvoorbeeld vers geschilderde meubelen, het loslaten van gips van geschilderde of vergulde spiegel- of schilderijlijsten, het loslaten van lijm van stukken van meubelen, het inwerken van de atmosfeer op pasteltekeningen, het ontstemmen van piano’s, het achteruitgaan van de kwaliteit van informatiedragers zoals audio- en videobanden en dergelijke, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
h. schade door de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies, of optreden van ongedierte of knaagdieren;
i. schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van meubelen, tenzij deze aan EM Wheels of zijn personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarislijst;
j. schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardig papier, edele metalen, edelgesteente, sieraden, documenten en verzamelingen als niet uit de inventarislijst of een ander door Opdrachtgever en EM Wheels ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven.
k. schade als gevolg van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen dat de opslag zal plaatsvinden in een ruimte speciaal ingericht om de zaken aan invloed daarvan te onttrekken;
l. onvolledigheid of gebrekkigheid van cijfers, letters of merken der colli’s.
Pagina 21 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
4. EM Wheels is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in de open lucht, in opdracht van Opdrachtgever. De standaard is geen opslag in de open lucht.
5. Opdrachtgever vrijwaart EM Wheels voor alle kosten die EM Wheels heeft moeten maken als gevolg van door Opdrachtgever in bewaring gegeven zaken, alsmede alle noodzakelijk gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop en betekening van deurwaardersexploten.
6. Indien Opdrachtgever aan EM Wheels kennis geeft dat de zaken op een bepaalde tijd bij EM Wheels zullen worden aangeleverd of afgehaald en hiervoor speciale actie of inzet van de EM Wheels wordt verlangd, is Opdrachtgever, indien hij de zaken niet behoorlijk en op tijd aanlevert of afhaalt aansprakelijk voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiende en vrijwaart Opdrachtgever EM Wheels tegen alle vorderingen, die derden in verband daarmee tegen de EM Wheels mochten instellen.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die ontstaan is aan de opslagplaats of schade aan andere bezittingen van EM Wheels door de door Opdrachtgever ter bewaring gegeven zaken, ongeacht of de schade voor de Opdrachtgever te voorzien was. Ook is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door personen die EM Wheels van Opdrachtgever heeft moeten toelaten op het terrein.
8. Indien de door EM Wheels ontvangen zaken in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel in de overeengekomen staat worden afgeleverd, is EM Wheels, behoudens overmacht en het verder in deze voorwaarden bepaalde, voor de daardoor ontstane zaakschade aansprakelijk. De last van de zaakschade te bewijzen rust op Opdrachtgever.
9. Indien in overeenstemming met hetgeen door partijen is overeengekomen opslag plaatsvindt in een ruimte, speciaal ingericht om de zaken te onttrekken aan de invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan EM Wheels ter ontheffing van zijn aansprakelijkheid een beroep doen op lid 6 sub k van dit artikel indien hij bewijst dat alle maatregelen waartoe hij, rekening houdend met de omstandigheden, verplicht was, zijn genomen met betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen.
10. EM Wheels is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat deze niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichting.
Deel IV – Verkoop Producten
In Deel IV worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel IV geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.
Artikel 35 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. EM Wheels zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft EM Wheels het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
Pagina 22 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EM Wheels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan EM Wheels worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EM Wheels zijn verstrekt, heeft EM Wheels het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is EM Wheels niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor EM Wheels, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. EM Wheels kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. EM Wheels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat EM Wheels is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EM Wheels bekend was.
7. Koper vrijwaart EM Wheels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
Artikel 36 – Ophalen Producten
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door EM Wheels of er door andere omstandigheden buiten de macht van EM Wheels enige vertraging ontstaat, heeft EM Wheels recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient EM Wheels schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is EM Wheels gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
4. Indien EM Wheels gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan EM Wheels ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien Producten door Koper worden opgehaald, spreken partijen gezamenlijk een dag en tijdstip af. Koper is alsdan zelf verantwoordelijk voor het transport.
Artikel 37 – Prijzen en betaling
Pagina 23 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
1. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
2. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop EM Wheels geen invloed heeft, kan EM Wheels deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
3. Betaling geschiedt vooraf, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 38 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door EM Wheels geleverde zaken, blijven eigendom van EM Wheels totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met EM Wheels gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht EM Wheels zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat EM Wheels haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan EM Wheels of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EM Wheels zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. EM Wheels heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van EM Wheels. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal EM Wheels zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan EM Wheels worden vergoed door Koper.
Artikel 39 – Garantie
EM Wheels staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan EM Wheels.
Artikel 40 – Beperking aansprakelijkheid
Pagina 24 van 25 – EM Wheels

Final – Algemene Voorwaarden – 9 maart 2022
1. EM Wheels is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
2. EM Wheels is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. EM Wheels levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
Artikel 41 – Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken in de macht van Koper zijn verstrekt.
Warmond, 9 maart 2022.
Pagina 25 van 25 – EM Wheels

Open chat
Prijsindicatie nodig? Stuur dan je inch maat en een foto van de velg! 🛞